Voorwaarden

Algemene voorwaarden – General Conditions

 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van DragQueenWigs.com
zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam
onder nummer 34139974/27388239.

 

Artikel 1. ALGEMEEN

Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van DragQueenWigs.com.

1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.

1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen DragQueenWigs.com en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van DragQueenWigs.com.

1.4 Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door DragQueenWigs.com niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door DragQueenWigs.com is bevestigd.

 

Artikel 2. AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een aanbieding die een termijn bevat kan door DragQueenWigs.com desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order.

2.2. In prijscouranten of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden zij DragQueenWigs.com niet.

 

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Bestelling van een product bij DragQueenWigs.com betekent nadrukkelijk dat de wederpartij een belaingsverplichting aangaat.
3.2. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat DragQueenWigs.com de order schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd, de betaling van het product door de wederpartij bij vooruitbetaling is geschied en is bevestigd door de daarvoor ingehuurde intermediaire partij, dan wel met de uitvoering van de order is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging vanDragQueenWigs.com en deze algemene voorwaarden.

3.3. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – een aanvullende opdracht wordt aangereikt, komt de oorspronkelijk overeengekomen levertijd te vervallen.

3.4. Wederpartij en DragQueenWigs.com komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden gesteld in artikel 3.1 en 3.2 is voldaan. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

 

Artikel 4. PRIJZEN

4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen in de DragQueenWigs.com, luiden in euro’s en zijn inclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen.

4.2. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Deze worden in de webshop getoond tijdens de bestelling, Zodra aflevering heeft plaatsgevonden is de koper zelf verantwoordelijk voor de producten.

4.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, is DragQueenWigs.com gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

 

Artikel 5. BETALING

5.1. Bij bestellingen via DragQueenWigs.com kan worden betaald met behulp van de in de webshop vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven credit card of elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing.

5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan de wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.

5.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is DragQueenWigs.com alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.

5.4. Alle door DragQueenWigs.com gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.

5.5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten. Rente en kosten zijn daaronder inbegrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

 

Artikel 6. AFKOELINGSPERIODE EN ANNULERING

6.1. Wederpartij heeft in het geval van de producten van DragQueenWigs.com nadrukkelijk géén recht op de gebruikelijke bedenkperiode van maximaal 14 werkdagen na levering van het product, omdat het hier een specifiek op maat gemaakt product betreft. Deze uitzondering is conform de geldende EU-regels. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen of Afstand 2001 sowieso van dit recht uitgesloten.

6.2. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door DragQueenWigs.com ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door DragQueenWigs.com ten gevolge van de annulering geleden schade.

 

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

7.1. Elke pruik is maatwerk. Pruiken worden uitsluitend op individuele bestelling en handmatig vervaardigd. Dit betekent dat, zelf wanneer de wederpartij meerdere exemplaren bestelt van één type of model pruik, er altijd minieme verschillen in de uitvoering en afwijking mogelijk kunnen zijn. Desalniettemin streeft DragQueenWigs.com ernaar deze verschillen zo minimaal mogelijk te doen zijn.

7.2. In beginsel streeft DragQueenWigs.com ernaar om bestellingen van pruiken die op voorraad zijn binnen 2-4 weken af te leveren. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard.

7.3. Pruiken in afwijkende kleuren en kleurencombinaties dienen eerst door DragQueenWigs.com bij haar leverancier te worden besteld. Derhalve geldt hier een langere levertijd van 6-10 weken. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Wederpartij ziet in dit geval dan ook nadrukkelijk af van zijn recht de order na 30 dagen te annuleren.

7.4. In het geval dat de wederpartij op het moment van bezorgen niet thuis wordt aangetroffen, worden de goederen de volgende dag wederom aangeboden. In beide gevallen wordt een notificatie achtergelaten met de melding dat de levering kan worden opgehaald.

7.5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

7.6. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit DragQueenWigs.com kan worden toegerekend;
– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens DragQueenWigs.com tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daarin tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– wederpartij DragQueenWigs.com niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mede te delen.

7.7. Wederpartij dient de bij DragQueenWigs.com gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren. Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door DragQueenWigs.com opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. DragQueenWigs.com zal nakoming vorderen doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van DragQueenWigs.com op op schadevergoeding.
7.8. Indien wederpartij in het l;and van bestemming (dus buiten Nederland) ter plekke BTW en invoerheffings moet betalen over het geleverde product komen die volledig voor rekening van wederpartij.

 

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

8.1. DragQueenWigs.com zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

8.2. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DragQueenWigs.com aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DragQueenWigs.com worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DragQueenWigs.com zijn verstrekt, heeft DragQueenWigs.com het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 

Artikel 9. GARANTIE/RECLAMERING

9.1. DragQueenWigs.com garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn.

9.2. Met inachtneming van wat elders in deze voorwaarden is bepaald, staat DragQueenWigs.com in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten. Mocht een product onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft de wederpartij de mogelijkheid om dit product te retourneren. De kosten van het retourneren van de artikelen komen altijd voor rekening van de wederpartij.

9.3. De garanties betreffende de geleverde zaken liggen bij de fabrikant van de betreffende zaken, in dit geval de pruiken, haarstukken en uitgroei.

9.4. De wederpartij is gehouden voor het gebruik van de geleverde producten de bij de producten gevoegde informatie en adviezen te lezen en op te volgen.

9.5. Reclameren is niet mogelijk indien:
– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van DragQueenWigs.com op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd,
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van DragQueenWigs.com;
– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens DragQueenWigs.com (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
– de pruik aantoonbaar is gebruikt en de lace front niet meer in originele staat is.

9.6. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk reclameert, en zijn reclamering door DragQueenWigs.com gegrond wordt bevonden, zal DragQueenWigs.com de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) dan wel een prijsreductie verlenen.

9.7. Het in behandeling nemen van een reclamering schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.

9.8. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

 

Artikel 10. KEURING

De te leveren producten worden voor aflevering door DragQueenWigs.com gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening en voor zover dat geografisch mogelijk is, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op een tijd en plaats die in samenspraak met DragQueenWigs.com is vastgesteld.

 

Artikel 11. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

11.1. DragQueenWigs.com is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;
– op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;

11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van DragQueenWigs.com passende zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1. DragQueenWigs.com is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van DragQueenWigs.com of leidinggevende ondergeschikten.

12.2. DragQueenWigs.com is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van eventuele (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

12.3. DragQueenWigs.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.

12.4. Wederpartij dient DragQueenWigs.com altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen, anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.

 

Artikel 13. OVERMACHT

13.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van DragQueenWigs.com, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van DragQueenWigs.com kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door DragQueenWigs.com ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.

13.2. Overmacht geeft DragQueenWigs.com het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

 

Artikel 14. PERSOONSGEGEVES

DragQueenWigs.com zal alle gegevens en informatie van de wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid.

 

Artikel 15. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

 

Artikel 16. KLACHTENPROCEDURE

16.1. DragqueenWigs.com beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

16.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij DragQueenWigs.com, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

16.3. Bij DragQueenWigs.com ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt dit de wederpartij binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de wederpartijt een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

16.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

17.1. De vestigingsplaats van DragQueenWigs.com is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens DragQueenWigs.com moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.

17.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van DragQueenWigs.com is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

17.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en DragQueenWigs.com gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

 


 

The General Conditions are all according to Dutch Law and therefore available only as Dutch text.

You don't have permission to register